Metodologie de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director financiar contabil

Metodologie de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director financiar contabil

Metodologie concursuri medici, farmaciști, biologi, biochimiști, chimiști și șef secție, șef compartiment și farmacist-șef

Metodologie concursuri medici, farmaciști, biologi, biochimiști, chimiști și șef secție,șef compartiment și farmacist-șef

Metodologie concurs medici

METODOLOGIA

privind desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea

posturilor vacante şi temporar vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi, biochimisti în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă”Sf. Apostol Andrei” Constanţa

 

 

 • Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante /temporar vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi, biochimisti din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa se organizează în conformitate cu Regulamentul aprobat prin H.G. 869/2015 care se găseşte pe site: spitalulconstanţa.ro.

I.Concursul/examenul pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi, biochimisti

Anuntul privind organizarea concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi, biochimisti se publica in „Viata Medicala”.

 • Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 zile si 90 de zile de la publicarea anuntului.
 • Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS în termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anunţului privind organizarea concursului.
 • Pentru dosarele incomplete se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. Ulterior acestui termen, nu se mai admit completari, iar dosarele necompletate se resping.
 • Situatia dosarelor admise sau respinse se afiseaza la sediul unitatii.
 • Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza in termen de 2 zile lucratoare din momentul afisarii, conducatorului unitatii care are obligatia de a le solutiona in termen de 2 zile lucratoare de la depunere.
 • În vederea înscrierii la concurs, candidatii vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:
 1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. b) copia de pe diploma de medic, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.1;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. h) chitanţa de plată a taxei de concurs – 150 lei;
 • Concursul se sustine in fata comisiei de concurs, constituite conform OMS 869/2015 si va consta în următoarele probe: proba scrisă (A), proba clinică sau practică (B), analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C).
 • Probele se susţin în următoarea ordine:
 1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);
 2. proba scrisă (A);
 3. proba clinică sau practică (B).

– Calcularea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice se face de comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidaţi.

– Candidaţii vor semna de luare la cunoştinţă a punctajului obţinut la analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, înainte de susţinerea probelor A şi B.

 1. Proba scrisă (obligatorie) se desfăşoară pe durata a 3 ore şi este:

– secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise;

– eliminatorie, cu un punctaj minim de promovare de 60 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea unor posturi de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist;

– Candidaţii nu au voie să păstreze cărţi sau alte materiale informative. Tragerea la sorţi a subiectelor de concurs se va desfăşura în prezenţa comisiei de concurs, în sala de concurs.

– Preşedintele comisiei de concurs va depune într-o urnă biletele conţinând fiecare un număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat, în ordine alfabetică, va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat, cât şi de preşedintele comisiei de concurs, după care comisia se retrage pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut pentru proba scrisă.

– Secretizarea lucrărilor se va face de către fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce conţine datele de identificare (nume, prenume, numărul şi seria BI/CI) în plicul situat în partea interioară a coperţii.

– Înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei de concurs va verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul şi va aplica ştampila stabilită de comisie, astfel încât să cuprindă şi o porţiune din afara plicului. Totodată, preşedintele comisiei de concurs va semna deasupra ştampilei.

– Terminarea enunţării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei.

– În timpul probei scrise, candidaţii vor fi supravegheaţi, încălcarea disciplinei de concurs ducând la eliminarea din concurs a candidaţilor vinovaţi, comisia de concurs întocmind în acest sens un proces-verbal.

– În timpul probei scrise comisia de concurs se retrage şi elaborează baremul de corectură, care va fi semnat de preşedinte şi de către membrii comisiei.

– La sfârşitul celor trei ore, lucrările se strâng, se numără şi se depozitează într-un dulap care se va sigila.

– Fiecare subiect va primi o notă între 0-10 puncte, astfel încât la această probă candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte.

– Deschiderea lucrărilor se va face imediat după corectare, în prezenţa candidaţilor, şi rezultatele se vor afişa la sediul comisiei de concurs.

– Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.

– După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei scrise, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.

– Numai candidaţii care au obţinut minimum 60 de puncte vor fi programaţi pentru următoarele probe, ceilalţi candidaţi vor fi declaraţi respinşi.

 1. Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţile specialităţii şi ale postului scos la concurs)

– La proba clinică sau practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de 60 de puncte.

– În cazul în care se susţine proba clinică, aceasta se va desfăşura într-o secţie de profil, în care candidaţii nu au avut acces în ultimele 30 de zile.

– Candidaţii vor fi izolaţi într-o cameră sub supravegherea secretarului, timp în care comisia de concurs va alege câţiva pacienţi, de preferinţă dintre cei nou-internaţi, pe care îi examinează, le fixează diagnosticul şi întocmeşte pentru fiecare un buletin care cuprinde numele pacientului, numărul patului şi diagnosticul complet stabilit de comisie şi semnat de toţi membrii acesteia.

– La alegerea pacienţilor se va avea în vedere ca diagnosticul să corespundă tematicii publicate.

– Numele acestor pacienţi vor fi scrise pe câte un bileţel, iar candidaţii în serie de câte doi vor extrage din urnă, în faţa comisiei de concurs, biletul de examen, ce va fi semnat de preşedintele comisiei şi de candidat.

– După aceasta, candidatul însoţit de cel puţin doi membri ai comisiei de concurs este condus la patul pacientului indicat pe bilet, pentru examinare, care va dura 20 de minute.

– În timpul examinării, candidaţii pot solicita comisiei de concurs rezultatele examenelor paraclinice efectuate pacientului şi necesare pentru stabilirea diagnosticului.

– După examinarea pacientului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiţii pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziţie 20 de minute pentru pregătirea expunerii şi va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.

– Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet diagnosticul pacientului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu preşedintele comisiei de concurs.

– După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt.Expunerea durează 20 de minute.

– La sfârşitul expunerii, preşedintele comisiei de concurs arată candidatului buletinul cu diagnosticul stabilit de către comisie.

– Pe perioada derulării probei clinice, foaia de observaţie a pacientului respectiv se păstrează de către preşedintele comisiei de concurs.

– Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba clinică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei clinice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.

– În cazul în care se susţine proba practică, aceasta se va desfăşura potrivit celor menţionate în tematică şi conform criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

– Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba practică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului, în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei practice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.

– Conţinutul probei practice pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti va fi stabilit de comisie conform specificului specialităţii şi postului.

– La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la lit. A şi B se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr.1.

– Catalogul definitiv va cuprinde punctajele de la probele A, B şi C. Vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 120 de puncte.

–       După întocmirea catalogului definitiv şi a clasamentului pe posturi, conform opţiunii depuse de candidaţi la înscriere, se stabilesc candidaţii care vor ocupa posturile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Comisia de concurs va consemna într-un proces-verbal modul de organizare şi desfăşurare a concursului

 • Concursul se valideaza de managerul unitatii. Contestatiile privind modul de validare se adreseaza CJC in termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face in termen de 15 zile de la depunerea lor.
 • In termen de 5 zile de la validarea concursului se emite actul administrativ de incadrare. Contractul individual de munca se incheie in termen de maxim 15 zile de la emiterea actului.
 • In cazul in care neprezentarea se datoreaza unor situatii obiective, termenul de prezentare la post se poate prelungi cu 30 de zile.
 • Candidatii care nu se prezinta in termenul stabilit la posturile pentru care au candidat pierd dreptul castigat prin concurs.

II.Examenul/concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante se organizeaza in maxim 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. Anuntul privind organizarea concursurile pentru ocuparea posturilor temporar vacante vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi, biochimisti se publica in ziarul „Telegraf”, la sediul unitatii si pe pagina de internet.

 • Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS în termen de 10 zile calendaristice de la data publicari anunţului privind organizarea concursurilor.
 • Pentru dosarele incomplete se stabileste un termen de 2 zile lucratoare . Ulterior acestui termen, nu se mai admit completari, iar dosarele necompletate se resping.
 • Situatia dosarelor admise sau respinse se afiseaza la sediul unitatii.
 • Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza in termen de 2 zile lucratoare din momentul afisarii, conducatorului unitatii care are obligatia de a le solutiona in termen de 2 zile lucratoare de la depunere.
 • (3) Examenul/Concursul cuprinde:
 1. a) o probă scrisă, care cuprinde 5 întrebări din tematica anunţată, fiecare întrebare fiind punctată cu 20 de puncte;
 2. b) o probă practică/clinică, după caz, pentru care se acordă punctajul maxim de 50 de puncte;

În urma susţinerii tuturor probelor de examen/concurs sunt declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 100 de puncte.

– Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat şi pentru care s-a candidat, obţinerea postului respectiv făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

– În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare, acelaşi grad şi aceeaşi specialitate, acelaşi loc de muncă, clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.

III. Ocuparea posturilor prin integrare clinica

(1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcţionează în unităţile sanitare beneficiază de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă în respectiva unitate sanitară, în limita posturilor normate, vacante şi bugetate existente în statele de funcţii ale acestora.

(2) Solicitările cadrelor didactice, însoţite de adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior medical, cu precizarea catedrei şi a disciplinei unde funcţionează şi a certificatului de specialist/primar, sunt depuse la unitatea sanitară.

(3) Solicitările prevăzute la alin. (2) sunt comunicate spre aprobare consiliului de administraţie al unităţii, care va aproba aceste încadrări numai în secţiile/compartimentele cu paturi sau cabinetele din specialitatea în care este confirmat cadrul didactic. Încadrarea se face prin contract de muncă cu durată nedeterminată.

(4) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), după obţinerea aprobării consiliului de administraţie al unităţii se va solicita şi aprobarea Ministerului Sănătăţii.

(5) Personalul didactic medico-farmaceutic care a beneficiat de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă o perioadă mai mare de 5 ani în unităţi sanitare publice poate continua activitatea cu normă întreagă în unitatea sanitară respectivă, la cerere. Cererea va fi însoţită de avizul instituţiei de învăţământ superior medical, de renunţarea la calitatea de cadru didactic, în cazul aprobării solicitării de trecere în reţeaua sanitară.

(6) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii sanitare, în limita posturilor normate, vacante şi bugetate în statul de funcţii al unităţii. Unitatea sanitară va informa Ministerul Sănătăţii cu privire la întregirea normei respectivei persoane.

Anexa nr. 1

Nr. crt.Activitatea profesională şi ştiinţificăPunctajul
1.Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează10 puncte
2.Media la examenul de specialitate*)
3.Media la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar**)
4.Doctorat10 puncte
5.Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul universităţii de medicină şi farmacie sau de Academia de Ştiinţe Medicale la data înscrierii la concurs)5 puncte
6.A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii*)
7.Fiecare atestat obţinut5 puncte
8.Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă cu totalul punctajului înregistrat la colegiul profesional, la care candidatul este în evidenţă în ultimii 5 ani1/10 puncte din punctajul candidatului obţinut prin programele de educaţie medicală continuă, creditate de colegiile profesionale (se acordă maximum 50 de puncte)
9.Activitatea de organizare (minimum un an)
a) manager de spital sau alte instituţii sanitare
b) funcţie de conducere în cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
c) funcţie de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii sau în alte unităţi ale ministerului cu rol de management sanitar sau educaţional la nivel naţional
d) şef de secţie
e) şef de dispensar – policlinică
f) competenţă în managementul sanitar sau în conducerea serviciilor medicale ori sociale acordate în plus faţă de cele prevăzute la poziţia 7
***)
3 puncte
3 puncte

3 puncte

2 puncte
2 puncte
4 puncte

10.membru al societăţii/asociaţiei de specialitate3 puncte

 

       MANAGER

Dr. Căpăţînă Dănuţ

Metodologie Concurs SML

 

METODOLOGIE CONCURS SML

Bibliografie registrator medical

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA

 POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL/OPERATOR CALCULATOR

 

 1. ORDIN nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare.;
 1. ORDIN Nr.182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea;
 1. Legea nr. 46/2003 – Drepturile şi obligaţiile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 1. Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare

 – titlul VII – Spitalele

 – titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate, capitolul II – Asiguratii, Secţiunea 1 – Persoanele asigurate             

 

 1. Hotararea de Guvern nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX “Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Hotararea de Guvern nr. 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului.

 

 1. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Suport Curs ECDL.

 

 1. PC-Depanare si modernizare- editia a IV-a, Autor:Scott Mueller, Ed.Teora.
Skip to content