Anunț

Print Email This Post 444 vizualizari
23 Februarie 2017, Categorie: Angajari, Stiri

 „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015 următorul post vacant:

  • 1 post de medic specialist specialitatea boli infecţioase în cadrul Serviciului de prevenire al infecţiilor asociate asistenţei medicale;

           Pentru postul de medic concurează medici specialişti în specialitatea boli infecţioase.        

           Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1) cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;

2) copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul

profesional;

3) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs- Colegiul Medicilor;

4) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare( Certificat Profesional Curent);

5) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

6) cazier judiciar;

7) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează –A5;

8) chitanţă de plată a taxei de concurs – 150 lei;

9) CV;

10)copie după buletinul de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dupa caz).

            Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele de medic specialist şi sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii;

            Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ (17.02.2017 – 03.02.2017), iar concursul se va organiza în 31- 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”.

 

Fara comentarii