ANUNT CONCURSURI ȘEF SERVICIU ȘI ECONOMIST II

Print Email This Post 460 vizualizari
3 Aprilie 2017, Categorie: Angajari, Stiri

Nr.10515 din 28.03.2017

 

ANUNT

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta organizează CONCURS

In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea  următoarelor posturi vacante:

 

1 post şef serviciu                               – Serviciul Achiziţii

1 post economist II                            – Serviciul Financiar Contabilitate Buget

 

 Condiţii generale de participare:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaşte limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare:

        Pentru Sef Serviciu

             – diploma de licenţa in specialitatea postului

             – vechime in specialitate: minim 5 ani

        Pentru economist II

             – studii superioare

             – vechime in specialitate: minim 6 luni

 

  Taxa de înscriere 20 lei

      Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte :

 1. a) cerere de înscriere la concurs tip, care se găseşte la serviciul runos, în care se va menţiona postul pentru care candidează;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
  d) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar
 2. f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) copia certificatului de membru OAMGMAMR, avizat şi valabil la data concursului(pentru asistenţii medicali);
 3. i) copie asigurare malpraxis (pentru asistenţii medicali);
 4. j) dosar cu şină;
  (2) Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Bibliografia se afla afişata la sediul unitatii.(langa Serviciul RUNOS)

            Concursul se va desfăşura la sediul unitatii, astfel:

 • depunerea dosarelor de concurs: până la data 24.04.2017
 • selecţia dosarelor depuse: 27.04.2017
 • contestaţii la dosarele respinse: 28.04.2017
 • proba scrisa: 03.05.2017 , Ora 00, Locul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta
 • afişarea rezultatelor la proba scrisa: 04.05.2017
 • contestaţii la proba scrisa: 04.05.2017
 • proba interviu: 05.05.2017, ora 10.00, Locul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta
 • afişarea rezultatelor la proba interviu: 05.05.2017
 • contestaţii la proba de interviu: 05.05.2017

Concursul se va desfăşura conform Metodologiei de concurs afişata la sediul unitatii si pe pagina de internet.

Dosarele de participare la concurs se depun la serviciul RUNOS.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă in  2 probe :

 • proba scrisa
 • proba interviu

 

 

                  Manager                                                                   Sef Serviciu Runos,

 SL Dr. Grasa Catalin Nicolae                                                 Ec. Onica Laurentia

Fara comentarii