Codul de conduită etică

Prima pagină » Administrativ » Codul de conduită etică

 
 

CODUL DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANTA

 

 

CUPRINS

CAPITOLUL I

 1. Domeniul de aplicare si principii generale……………………………………2
 2. Obiective…………………………………………………………………………………..3
 3. Principii generale………………………………………………………………………3

D.Termeni si expresii…………………………………………………………………………4

CAPITOLUL II

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

CONTRACTUAL

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate…………………………………… 4

Art.6 Respectarea Constituţiei şi a legilor…………………………………………….. 4

Art.7 Loialitatea faţă de instituţia publică…………………………………………….. 5

Art.8 Libertatea opiniilor……………………………………………………………………. 5

Art.9 Activitatea publică……………………………………………………………………… 5

Art.10 Activitatea politică………………………………… ………………………………… 6

Art.11 Folosirea imaginii proprii…………………………………………………………… 6

Art.12 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei…………..…………….6

Art.13 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale……………………………..…….6

Art. 14 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor….6

Art.15 Participarea la procesul de luare a deciziilor………………………………….. 7

Art. 16 Obiectivitate în evaluare……………………………………………………………… 7

Art. 17 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute……………………………. 7

Art.18 Utilizarea resurselor publice…………………………………………………………. 7

Art 19 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri……………. 7

CAPITOLUL III

COORDONAREA Şl CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ ETICĂ Şl PROFESIONALĂ

PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL

Art.20 Sesizarea…………………………………………………………………………………….. 8

Art.21 Soluţionarea sesizării……………………………………………………………………. 8

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art.22 Răspunderea………………………………………………………………………………… 9

Art.23 Asigurarea publicităţii……………………………………………………………………. 9

Art.24 Intrarea în vigoare…………………………………………………………………………. 9

 

Consiliul Judetean Constanta

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”Constanta

B-dul Tomis nr.145, cod 900591, tel.0241/616784

e-mail: secretariat@spitalulconstanta.ro

 

 

 

 

 

 

CODUL DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA 

AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA

„SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANTA

 

 

 

                                                                        CAPITOLUL I

 1.           DOMENIUL DE APLICARE SI PRINCIPII GENERALE

 

            Art.1 Codul de conduită etică şi profesională a personalului din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”Constanta stabileşte norme de conduită etică şi profesională şi formulează principiile care trebuie respectate în relaţia cu pacienţii, partenerii, colegii, în vederea creşterii încrederii şi prestigiului instituţiei.

 

            Art.2 (1) Normele de conduită etică şi profesională prevăzute de prezentul Cod sunt obligatorii pentru intregul personal, indiferent de forma de angajare (contract individual de munca, contract de administrare, contract prestari servicii, contract garzi, e.t.c.) .

(2) Prevederile prezentului Cod de conduită etica şi profesională se aplică şi persoanelor care lucrează în spital ca detaşaţi, colaboratori sau studenţi/elevi (care fac practică în spital).

 

Art.3 La elaborarea prezentului cod au stat la baza ca temei legal următoarea legislaţie in vigoare:

– Legea nr.    95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata;

– Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiei de biochimist, şi chimist;

– Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă prctică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificarile ulterioare;

– HG nr. 788/2005 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România cu modificarile ulterioare;

– OUG nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobata si modificata prin Legea nr.53/2014;

– Hotărârea OAMMR nr. 2/09.07.2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

– Legea nr. 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicata;

– Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditoriului intern;

– Legea nr. 571/14.12.2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

– Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile ulterioare;

 

Art.4 (1) Prezentul Cod de conduită etică şi profesională a personalului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”Constanta  este aprobat de către comitetul director.

(2) Dispoziţiile Codului de conduită etică şi profesională produc efecte pentru toţi angajaţii din instituţie de la data comunicării, iar noii angajaţi vor lua la cunoştinţă de conţinutul Codului de conduită etică şi profesională anterior semnării contractului individual de muncă.

(3) Codul de conduită etică şi profesională va fi adus la cunoştinţă salariaţilor, astfel :

– prin intermediul şefilor de secţie, laboratoare, compartimente, pentru personalul existent;

 • prin intermediul serviciului R.U.N.O.S., pentru personalul nou angajat;
 • prin afişare pe site-ul / la sediul instituţiei, pentru persoanele interesate.

 

 1.    OBIECTIVE

Obiectivele prezentului Cod de conduită etică şi profesională urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:

 1. reglementarea normelor de conduită  profesională  necesare  realizării  unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului spitalului şi al personalului contractual;
 2. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
 3. crearea unui  climat de încredere şi  respect reciproc între  cetăţeni şi  personalul   din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”Constanta
 4. PRINCIPII GENERALE

    Principiile care guvernează conduita profesională a personalului  sunt următoarele:

 1. prioritatea intersului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 2. asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 3. profesionalismul – principiu  conform căruia  personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şt conştiinciozitate;
 4. imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 5. integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 7. cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu.

 

                              D.TERMENI SI EXPRESII

In înţelesul prezentului Cod de conduită etică şi profesională, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, în temeiul legii, în fişa postului;
 2. interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către spital, a drepturilor,libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
 3. interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;
 4. conflict de interese – aceea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
 5. informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activitatea unităţii sanitare, indiferent de suportul ei;
 6. informaţie cu privire  la date personale – orice  informaţie privind o  persoană identificată sau indentificabilă.

 

                                                 CAPITOLUL I I

    NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI    

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

 • Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
 • Personalul contractual trebuie să depună toate diligentele şi să se asigure că orice intervenţie cu caracter medical pe care o execută sau decizie profesională pe care o ia, respectă normele şi obligaţiile profesionale şi regulile de conduită specifice cazului respectiv.
 • In exercitarea funcţiei, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

 

 

Art.6 Respectarea Constituţiei şi a legilor

 • Angajaţii contractuali au obligaţia ca prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respecatarea eticii profesionale.
 • Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

Art.7 Loialitatea faţă de instituţia sanitară

(1)   Personalul contractual are obligaţia de a apăra loialitatea prestigiului instituţiei sanitare în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:

 1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
 3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
 4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă aceasta dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor angajaţi contractuali;
 5. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

(3)Prevederile alin.2, literele a – d se aplică şi după încetarea raporturilor de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(4) Prevederile prezentului Cod de conduită etică şi profesională nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

 

Art.8 Libertatea opiniilor

 • In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute,  corelând  libertatea  dialogului  cu  promovarea  intereselor instituţiei  publice în  care îşi desfăşoară activitatea.
 • In activtatea lor, angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
 • In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evitegenerarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 

Art.9 Activitatea publică

 • Relaţiile cu mijloacele de informare în  masă se asigură de către persoanle desemnate de conducătorul instituţiei, în condiţiile legii.
 • Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială,trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul instituţiei.
 • In cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei.

 

 

Art. 1 0 Activitatea politică

In exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

 1. să participe la colectarea de fonduri pentu activitatea partidelor politice;
 2. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. să afişeze în cadrul instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

 

Art. 11 Folosirea imaginii proprii

In considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

 

Art. 12 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

(1) In relaţiile dintre personalul contractual din cadrul instituţiei şi persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

(2)Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei,  reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

 • întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 • dezvăluirea aspectelor vieţii private;
 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin:

 • promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
 • eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul şi alte aspecte.

 

Art. 13 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

 • Personalul contractual care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorarabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă.
 • In relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opiniipersonale privind aspecte naţionale sau dispute .
 • In deplasările în afara unităţii, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

 

Art. 14 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

 

Art. 15 Participarea la procesul de luare a deciziilor

 • In procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să nu îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 • Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către instituţia publică, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat

 

Art. 16 Obiectivitate în evaluare

(1)     In exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine;

 • Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aproba avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 • Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la litera C Principii generale.

 

Art .17 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

(1)  Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2)    Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractul nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

 • Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
 • Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

Art. 18 Utilizarea resurselor publice

 • Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 • Personalul contractual are obligaţia să foloseacă timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

(3)  Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

 • Personalului contractual care desfăşoară activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea acestora.

 

Art.19 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea oricalitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 • când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 • când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(2)   Dispoziţiile alint.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

(4)  Prevederile alin.(1) – (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

 

 

 

 

CAPITOLUL III

            COORDONAREA SI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ           ETICA   SI    PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL

Art.20 Sesizarea

(1)   Conducerea Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”Constanta, poate fi sesizata de orice persoană cu privire la:

 • încălcarea prevederilor prezentului   Cod   de   conduită  etică  şi   profesională  de   către   angajaţii contractuali;
 • constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;

(2)  Sesizarea prevăzută la alin.(l) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.

(3)Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.

(4)Conducerea Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”Constanta , va verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizaţi, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

Art. 21 Soluţionarea sesizării

(1)     Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia Conducerea Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”Constanta va formula recomandări cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.

(2)   Recomandările Conducerii Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”Constanta vor fi comunicate:

– angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;

-angajatului care face obiectul sesizarii;

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I V

                DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 22 Răspunderea

 • Incălcarea dispoziţiilor prezentului  Cod de conduită  etică  şi  profesională  atrage  răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.
 • Comisia cu atribuţii disciplinare are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită etică şi profesională şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicata,cu modificările ulterioare.
 • In cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii,
 • Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită prefesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

 

Art.23 Asigurarea publicităţii

Pentru informarea cetăţenilor se va asigura afişarea Codului de conduită etica şi profesională la sediul spitalului, într-un loc vizibil si pe situl spiatalului .

 

Art.24 Intrarea în vigoare

Prezentul Cod de conduită etică şi profesională intră în vigoare incepand cu data de ___________.

 

 

 

 

Manager,

SL.Dr.Grasa Catalin Nicolae………………………..

Director Medical,

Dr. Avram Mihnea………………………………….

Director Financiar-Contabil,

Ec. Androne Violeta…………………………………

Director ingrijiri,

As. Asofiei Cristina………………………………….

 

 

 

 

Sari la conținut