Anunt angajare expert colectare si analiza date – 08.08.2023

Prima pagină » Angajari » Anunt angajare expert colectare si analiza date – 08.08.2023

Nr. înregistrare 45393/08.08.2023

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfantul Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul muncii (republicată) și a Procedurii Operaționale privind recrutarea și selecția personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finantate din fonduri europene, aprobată prin Dispoziția CJC nr. 420/10.11.2020, următorul post pe perioadă determinată:

 1. Denumirea proiectului: „Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est”, Cod proiect: 136941. Cod apel: ”POCU /756 /4/9/ Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii.”
 • Denumirea postului: – 1 post
 • Descrierea activităților, responsabilităților corespunzătoare postului, cerințe specifice și durata angajării:

EXPERT COLECTARE ȘI ANALIZĂ DATE

Codul ocupatiei = 242104 (responsabil proces)

I. Descrierea activităților, responsabilităților corespunzătoare postului:

 • Participa la elaborarea instrumentelor si procedurilor de lucru specifice
 • Colecteaza / inregistreaza datele in registrul de screening
 • Proceseaza si analizeaza datele statistice colectate
 • Participa la elaborarea de analize/rapoarte/studii/comunicari referitoare la datele statistice colectate / analizate;
 • Mentine legatura cu expertii P1 implicati in procesul de colectare si analiza de date
 • Furnizeaza informatii privind GT catre Managerul de Proiect, finantator si institutiile de monitorizare si control privind domeniul sau de expertiza
 • Participa la intocmirea rapoarte/situatii centralizate/previziuni privind activitatea Solicitantului, solicitate de catre Managerul de Proiect sau de catre finantator si institutiile de monitorizare si control
 • Participa la sedintele periodice ale echipei de implementare si la sedintele restranse de lucru
 • Se asigura de indeplinirea corecta si in termen a sarcinilor asumate prin proiect;
 • Intocmeste lunar raportul de activitate si fisa individuala de pontaj pana la 5 ale lunii urmatoare

II. Cerințe specifice:

 • Educația solicitată: Studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – 3 ani
 • Experiența solicitată: Experienta profesionala – până în 5 ani
 • Competențe solicitate: Competente si aptitudini organizatorice, competente si aptitudini de comunicare: capacitatea de a asculta si a interpreta dinamicile relationale din interiorul grupurilor
 • Alte cerinţe: cunoştinţe de operare PC / MsOffice

III. Durata: determinata pana la 29.12.2023, program de lucru 168 ore/luna

D) Conditii generale obligatorii

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului prevăzut la lit.B, persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;
 • indeplineste conditiile de studii si vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor specifice postului;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

E) Criterii și probele pentru selecția expertului în proiect

Criteriile si probele pentru selectia expertului in proiect se deruleaza in doua etape, astfel:

Etapa nr.1 va consta in verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de catre candidati. Pentru a fi admis in etapa ulterioara, dosarul trebuie sa contina toate documentele solicitate si sa indeplineasca conditiile obligatorii din anuntul de recrutare si selectie.

Etapa nr.2 va consta in evaluarea candidatilor in cadrul probelor stabilite de catre Comisia de recrutare si selectie dupa cum urmeaza:

 • vor fi analizate toate CV-urile primite si celelalte documente depuse utilizandu-se ,,Grila de recrutare si selectie” intocmita de comisie. Punctajul minim a fi admis la aceasta etapa este de 60 puncte iar punctajul maxim de 100 puncte.
 • Verificarea cunostintelor si/sau aptitudinilor candidatilor se va realiza prin interviuri individuale. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilitatile de comunicare, capacitatea de analiza si sinteza, abilitati impuse prin fisa postului, motivatia candidatului, comportamentul in situatii de criza. Puntajul maxim este 100 puncte iar cel minim 60 puncte. Aceasta proba se va desfasura la sediul unitatii in prezenta fizica a candidatului.
 • Punctajul final obtinut la interviu va fi media aritmetica a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare si selectie. Rezultatul procesului de recrutare si selectie vor fi publicate prin afisare la avizier si pe pagina web a spitalului. Rezultatul final va fi media aritmetica a punctajelor obtinute de candidati la cele doua etape.

F) Documente necesare pentru inscriere:

Dosarele candidatilor se vor depune conform specificatiilor din anunt si vor fi inregistrate la registratura unitatii.

Dosarul va contine minim urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere in procesul de recrutare si selectie din care sa rezulte postul pentru care candideaza;
 • CV in format Europass;
 • actul de identitate (copie);
 • actele de studii (copie);
 • adeverinte/diplome/care atesta efectuarea unor specializari;
 • documente justificative care atesta vechimea in munca si /sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Cazierul se va prezenta obligatoriu in termen de 10 zile de la publicarea rezultatului final;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii procedurii de recrutare de catre medicul de familie;
 • declaratie de disponibilitate privind timpul alocat.
 • adeverinta pentru integritate comportamentala.

Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar si documentele solicitate candidatilor, depunerea dupa termenul limita indicat in anunt atrag automat respingerea dosarului.

G) Informatii privind modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de concurs se va depune pana la data mentionata in calendarul efectuarii procedurii de recrutare si selectie, la Registratura spitalului sau la Serviciul Resurse Umane, tel.0241503445, zilnic intre orele 8.00-14.00.

H. Calendarul efectuărü procedurii de recrutare și selecție

 • Afisarea anuntului de concurs:                                    10.08.2023
 • Termen limita de depune a dosarelor de concurs:       21.08.2023 ora 14.00

Etapa nr.l

 • Verificarea eligibilitatii dosarelor depuse:                  22.08.2023
 • Afisare rezultat verificare dosar:                                 22.08.2023 ora 15.00

Etapa nr.2

 • Analizarea CV-urilor, verificarea cunostintelor:        23.08.2023 ora 10, sala de raport –

             camera 2514

 • Afisare rezultat final:                                                   23.08.2023 ora 15.00

I.Termenul și modalitatea de contestare a rezultatelor

Eventualele contestatii vor fi depuse pana la data de:            24.08.2023 ora 14.00

Contestatiile vor fi solutionate de catre Comisia de solutionare a contestatiilor. Nota acordata dupa contestatii ramane definitiva.

Termen limita pentru solutionarea contestatiilor:                  25.08.2023

Data afisarii rezultatelor contestatiilor:                                  25.08.2023 ora 14.00

BIBLIOGRAFIA

Pentru postul de Expert colectare și analiză date,

 conform anunțului nr. 45393 /08.08.2023

 1. OUG 40/2015 cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015
 3. Ghidul – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman
 4. Manualul de utilizare a platformei mySMIS
 5. Manualul Beneficiarului POCU
 6. Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor, Programe de preventie, depistat Sud-Est, Bucuresti-Ilfov, AP4/PI 9.iv/OS 4.9
Sari la conținut