Anunț concurs medic Specialist Chirurgie Pediatrică

Prima pagină » Angajari » Anunț concurs medic Specialist Chirurgie Pediatrică

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă“Sfântul Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs in conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.166/2023  modificat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 112/2024 următorul post vacant:

– 1 post cu  normă întreagă de medic specialist specialitatea chirurgie pediatrică în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie şi Ortopedie Infantilă.

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 • a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii specifice:

 1. studii universitare de licență în domeniul sănătate, specializarea medicină
 2. confirmat medic specialist, specialitatea chirurgie pediatrică prin ordin al Ministerului Sănătății;
 3. certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu aviz anual de liberă practică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele:

 • a) formularul de înscriere la concurs-tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la H.G.nr. 1.336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se completează la sediul spitalului;
 • b) copia de pe diploma de licenţă si certificatul de specialist sau primar pentru medici, farmacişti si, respectiv, adeverinţa de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 • c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.1 lit. e) sau f) , la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiinţarea, organizarea si funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor si Chimiştilor in sistemul sanitar din România;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut  în anexa nr. 3 la ordin;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 • j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun european.
 • l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea in muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • m) chitanţă plată taxă concurs în valoare de 250 lei;
 • n)  dosar cu şină

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediulSpitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Bdul. Tomis nr.145, judeţul Constanţa, Birou resurse umane.

            Loc de desfăşurare al concursurilor/examenelor: sediulSpitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Bdul. Tomis nr.145, judeţul Constanţa.

            Fişa postului se poate studia, la cerere, la sediulspitalului

            Relaţii suplimentare: la Biroul resurse umane, tel.0241503460

Tematica de concurs:

Proba scrisă

 1.  Meningoencefalocelul
 2.  Despicăturile labiovelopalatine
 3.  Adenopatii acute și cronice ale gâtului
 4.  Fistule și chiste congenitale ale gâtului
 5.  Limfangioamele gâtului, feței și cu alte localizări
 6.  Hemangioamele gâtului, feței și cu alte localizări
 7.  Torticolisul muscular congenital
 8.  Malformațiile bronhopulmonare
 9.  Chistul hidatic pulmonar
 10.  Supurațiile pleuro-pulmonare
 11.  Pericarditele chirurgicale
 12.  Infecțiile mediastinale
 13.  Arsurile și stenozele cicatriciale ale esofagului
 14.  Herniile diafragmatice congenitale
 15.  Tumorile mediastinale și pleuropulmonare
 16.  Malformațiile esofagului
 17.  Cardiospasmul
 18.  Stenoza hipertrofică de pilor
 19.  Malformațiile duodenului, intestinului subțire și ale colonului
 20.  Anomaliile de rotație și acolare ale intestinului
 21.  Patologia diverticulului Meckel
 22.  Invaginația intestinală
 23.  Apendicita acută
 24.  Peritonitele acute
 25.  Peritonita și ileusul meconial
 26.  Corpii străini ai tubului digestiv
 27.  Megacolonul congenital
 28.  Malformațiile anorectale
 29.  Duplicațiile digestive
 30.  Constipația și encoprezisul
 31.  Hemoragii digestive superioare. Hipertensiunea portală
 32.  Hemoragii digestive inferioare
 33.  Chistul hidatic hepatic
 34.  Icterele neonatale de cauza chirurgicală
 35.  Rupturile traumatice ale organelor cavitare abdominale
 36.  Rupturile traumatice ale organelor parenchimatoase abdominale
 37.  Tumori abdominale intra și retroperitoneale
 38.  Omfalocel și gastroschizis
 39.  Patologia regiunii ombilicale
 40.  Patologia canalului peritoneo-vaginal
 41.  Prolaps-ul anorectal
 42.  Polipul rectal si polipoza rectocolică
 43.  Malformațiile aparatului urinar superior
 44.  Megaureterul si refluxul vezicoureteral
 45.  Extrofia de vezică
 46.  Valvele congenitale ale uretrei posterioare
 47.  Litiaza urinară
 48.  Tumorile renale
 49.  Rupturile de rinichi
 50.  Rupturile de uretra
 51.  Epispadias
 52.  Hipospadias
 53.  Intersexualitatea
 54.  Testiculul necoborât
 55.  Sindromul scrotal acut
 56.  Torsiunile de anexa
 57.  Fimoza și parafimoza
 58.  Imperforația de himen și atrezia de vagin
 59.  Tumorile organelor genitale
 60.  Varicocelul
 61.  Enurezis și incontinența urinară
 62.  Celulita necrozantă a nou-nascutului
 63.  Mielomeningocelul (spina bifida)
 64.  Teratomul sacrococcigian
 65.  Traumatismele toracelui
 66.  Traumatismele craniene

 Proba clinică :

Se vor alege cazuri din tematica probei scrise.

Bibliografia de concurs:

 1. Zamfir T., Bâscă I., Jianu M. – Chirurgie viscerală, urologie şi ortopedie pediatrică, Ed. Ştiinţifică, Buc., 1996
 2. Ashcraft K. Holder J. – Pediatric Surgery Dec., Ed. Saunders, 1993
 3. O’Neill J. ş.a. – Pediatric Surgery, 5th ed., Mosby, 1998
 4. Pellerin D. – Techniques de chirugie pediatrique, Masson, Paris,.

Calendarul de desfăşurare a concursului :

 • l 22.04.2024 – publicare anunţ
 • l 22.04.2024 – 09.05.2024, ora 12.00 – depunere dosare (serviciul runos)
 • l 10.05.2024– 13.05.2024, ora 12.00 – selecţie dosare
 • l 14.05.2024, ora 12.00 –  afişarea rezultatelor selecţiei
 • l 15.05.2024, ora 12.00 – termen limită depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor
 • l 16.05.2024, ora 12.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
 • l 20.05.2024, ora 10.00 – susţinerea probei scrise
 • l 21.05.2024, ora 10.00 – afişarea rezultatelor probei scrise
 • l 22.05.2024, ora 10.00 – termen limită depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise
 • l 23.05.2024, ora 10.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • l 24.05.2024, ora 9.00 – susţinerea probei practice/clinice
 • l 27.05.2024, ora 11.00 – afişarea rezultatelor probei practice/clinice
 • l 28.05.2024, ora 11.00 – termen limită depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice/clinice
 • l 29.05.2024, ora 11.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
 • l 30.05.2024, ora 11.00 – afişarea rezultatelor finale ale concursului

Anunț concurs medic Specialist Chirurgie Pediatrică (DOC)

Sari la conținut