Anunț concurs medic specialist Oncologie

Prima pagină » Angajari » Anunț concurs medic specialist Oncologie

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă“Sfântul Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs in conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.166/2023  modificat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 112/2024 următorul post vacant:

– 1 post cu  normă întreagă de medic specialist specialitatea oncologie medicală în cadrul Secţiei Clinice Oncologie.

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 • a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii specifice:

 1. studii universitare de licență în domeniul sănătate, specializarea medicină
 2. confirmat medic specialist, specialitatea oncologie medicală prin ordin al Ministerului Sănătății;
 3. certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu aviz anual de liberă practică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele:

 • a) formularul de înscriere la concurs-tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la H.G.nr. 1.336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se completează la sediul spitalului;
 • b) copia de pe diploma de licenţă si certificatul de specialist sau primar pentru medici, farmacişti si, respectiv, adeverinţa de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 • c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.1 lit. e) sau f) , la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiinţarea, organizarea si funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor si Chimiştilor in sistemul sanitar din România;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut  în anexa nr. 3 la ordin;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 • j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun european.
 • l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea in muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • m) chitanţă plată taxă concurs în valoare de 250 lei;
 • n)  dosar cu şină

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediulSpitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Bdul. Tomis nr.145, judeţul Constanţa, Birou resurse umane.

 • Loc de desfăşurare al concursurilor/examenelor: sediulSpitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Bdul. Tomis nr.145, judeţul Constanţa.
 • Fişa postului se poate studia, la cerere, la sediulspitalului
 • Relaţii suplimentare: la Biroul resurse umane, tel.0241503460

Tematica de concurs:

Proba scrisă

1. Oncologie medicală și oncologie generală. Istoric, definiție (1, 3)
2. Cancerul. Definiția si importanța lui ca problemă de sanătate publică (3)
3. Epidemiologia cancerului: (3, 4)
– Epidemiologie descriptivă;
– Epidemiologie analitică;
– Epidemiologie experimentală.
4. Etiologia cancerului: (1, 3)
– Factori de risc ambientali (fizici, chimici, virali)
– Factori de risc comportamentali (fumat, alcool, alimentație)
– Factori de risc constituționali (hormonali, genetici, imunologici).
5. Evoluția naturală a cancerului. Teorii care explică carcinogeneza: (3)
– Teorii clasice
– Teorii actuale.
6. Carcinogeneza: (3, 4)
– Inițierea, promoția

– Celula neoplazică
– Progresia, invazia locală și metastazarea
– Bazele genetice ale invaziei si metastazării
– Rolul mecanismelor imune în apărarea antitumorală. Modificatorii
răspunsului biologic.
7. Nomenclatura și clasificarea tumorilor:
– Clasificare evolutivă
– Clasificare histogenetică
– Clasificare histologică si citologică
– Principii de imunohistochimie în cancer
– Principii si metode de diagnostic în cancer.
8. Clasificarea stadială a neoplaziilor maligne:
– Principii generale de stadializare
– Reguli de clasificare
– Aprecierea categoriei de T, N, M
– Clasificarea stadială a TNM a cancerului
– Clasificarea pTNM a cancerului
– Situații particulare.
9. Markeri tumorali:
– Elementele definitorii și caracteristicile ideale ale unui marker tumoral
– Clasificarea markerilor tumorali
– Rolul markerilor tumorali în diagnostic
– Rolul markerilor tumorali în aprecierea stadiului evolutiv
– Rolul markerilor tumorali în aprecierea prognosticului
– Rolul markerilor tumorali în monitorizarea tratamentului.
10. Factori de prognostic in cancer:
– Factori legați de tumoră
– Factori legați de gazdă.
11. Principii și metode de diagnostic în cancer:
– Diagnosticul clinic (semne directe și indirecte)
– Diagnosticul biologic
– Diagnosticul imagistic (metode neinvazive și invazive)
– Particularitațile diagnosticului în cancer. Dificultați și erori.
12. Sindroame paraneoplazice. Clasificare, diagnostic și tratament.
13. Rolul chirugiei în oncologie:
– Rolul chirurgiei în profilaxia cancerului
– Rolul chirurgiei în diagnosticul cancerului
– Rolul chirurgiei în tratamentul cancerului
– Principiile tratamentului chirurgical.
14. Principiile radioterapiei în oncologie:
– Definiția și scopurile radioterapiei în oncologie
– Tipuri și surse de radiații utilizate
– Mărimi și unitați de măsura în radioterapie
– Bazele fizice și biologice ale radioterapiei
– Tipuri de iradiere
– Incidentele și complicațiile radioterapiei
15. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului:
– Date generale
– Cinetica celulară
– Mecanismul de actiune al citostaticelor
– Rezistența la citostatice
– Căi de administrare a citostaticelor
– Indicațiile și contraindicațiile chimioterapiei
– Incidentele și complicațiile chimioterapiei
– Tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor
– Clasificarea citostaticelor
– Evaluarea răspunsului la chimioterapie
– Principii generale privind cercetarea și caracterizarea de noi medicamente
antineoplazice.
16. Principiile tratamentului hormonal în oncologie:
– Principalele efecte ale hormonilor în cancer
– Principalele obiective ale tratamentului hormonal
– Clasificarea hormonilor . Principalii agenți terapeutici utilizați în
hormonoterapia cancerului.
17. Imunologia cancerului și principii de imunoterapie:
– Raspunsul imun față de tumori
– Mecanismele de scăpare de reacțiile imune anti-tumorale
– Principii de imunoterapie în oncologie
– Citokinele (interleukine, interferoni, factori de creștere)
18. Terapia genetică în cancer.
19. Aspecte particulare ale tratamentului cancerului:
– Hipertermia în cancer.
20. Transplantul medular
21. Decizia terapeutică:
– Obiectivele tratamentului în cancer și alegerea modalităților terapeutice
– Indicația terapeutică în recidive și metastaze.
22. Principiile asocierii tratamentului în oncologie
23. Urmărirea bolnavului
24. Principii generale în oncologie pediatrică
25. Infecțiile în cancer.
26. Complicațile cancerului
27. Urgențele în oncologie
28. Durerea în cancer:
– Anatomia și fiziologia durerii
– Sindroame dureroase în cancer
– Tratamentul durerii în cancer.
29. Tratamentele paleative în cancer
30. Calitatea vieții în oncologie
31. Aspecte de psiho-oncologie
32. Alimentația în oncologie
33. Principiile și metologia trialurilor clinice. Etica cercetării clinice
34. Principii de screening. Prevenirea și depistarea precoce a cancerului și educația
sanitară a populației.
35. Leziunile precursoare ale malignității. Definiție, clasificare, diagnostic, tratament
36. Cancerul pielii (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică,
simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de
chimioterapie).
37. Melanomul malign (epidemiologie, istorie naturală, clasificare)

36. Cancerul pielii (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM și histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evolutie, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
37. Melanomul malign (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
38. Tumorile sistemului nervos (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
39. Cancerul bronhopulmonar (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie)  (1, 2, 5 vol.II)
40. Cancerul orofaringelui (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
41. Cancerul rinofaringelui (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
42. Cancerul hipofaringelui (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
43. Cancerul laringelui (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
44. Alte cancere ale sferei capului și gâtului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
45. Cancerul esofagului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie)  (1, 2, 4)
46. Cancerul stomacului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
47. Cancerul colonului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5)
48. Cancerul rectului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5)
49. Cancerul ficatului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
50. Cancerul pancreasului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)

51. Cancerul căilor biliare (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,2)
52. Cancerul glandei mamare (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5 vol.I)
53. Cancerul colului uterin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5 vol.II)
54. Cancerul corpului uterin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
55. Cancerul ovarului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie)  (1, 2, 4)
56. Cancerul vulvei (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică,  principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2 )
57. Cancerul vaginului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2 )
58. Boală trofoblastică gestațională (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
59. Cancerul testicular (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
60. Cancerul prostatei (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
61. Cancerul penian (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
62. Cancerul rinichiului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
63. Cancerul vezicii urinare (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
64. Cancerul tiroidian (epidemiologie, istorie naturala, clasificare TNM si histopatologica, simptomatologie,diagnostic, evolutie, indicatie terapeutica, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
65. Tumora carcinoidă si tumorile neuroendocrine (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
66. Alte neoplazii ale sistemului endocrin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)

67. Sarcoamele de părti moi (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică,simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
68. Tumorile osoase (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie,diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
69. Tumorile maligne ale ochiului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
70. Determinările secundare cu punct de plecare neprecizat (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM si histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluție, indicație terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1,4)

Proba clinică :

Se vor alege cazuri din tematica probei scrise.

Bibliografia de concurs:

 • a)  Lucian Miron – Oncologie Generală, Ed „Gr. T. Popa „ UMF Iași, 2016
 • b ) Rodica Anghel – Oncologie Generală, Ed „Universitară Carol Davila” București,2019
 • c ) Tudor Eliade Ciuleanu- Program de Farmacologie Clinică în Oncologia Tumorilor Solide, Ed Casa Cărții de Știință, 2021
 • d ) Ghidul NCCN –accesat online 27.03.2023
 • e ) Ghidul ESMO–accesat online 27.03.2023

Calendarul de desfăşurare a concursului :

 • l 26.04.2024 – publicare anunţ
 • l 26.04.2024 – 15.05.2024, ora 12.00 – depunere dosare (serviciul runos)
 • l 16.05.2024– 17.05.2024, ora 12.00 – selecţie dosare
 • l 20.05.2024, ora 12.00 –  afişarea rezultatelor selecţiei
 • l 21.05.2024, ora 12.00 – termen limită depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor
 • l 22.05.2024, ora 12.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
 • l 23.05.2024, ora 10.00 – susţinerea probei scrise
 • l 24.05.2024, ora 10.00 – afişarea rezultatelor probei scrise
 • l 27.05.2024, ora 10.00 – termen limită depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise
 • l 28.05.2024, ora 10.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • l 29.05.2024, ora 9.00 – susţinerea probei practice/clinice
 • l 30.05.2024, ora 11.00 – afişarea rezultatelor probei practice/clinice
 • l 31.05.2024, ora 11.00 – termen limită depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice/clinice
 • l 03.06.2024, ora 11.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
 • l 04.06.2024, ora 11.00 – afişarea rezultatelor finale ale concursului
Sari la conținut