Anunț organizare concurs pentru post temporar vacant de Registrator Medical

Prima pagină » Angajari » Anunț organizare concurs pentru post temporar vacant de Registrator Medical

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs un  post temporar vacant:

– 1 post registrator medical                 – Compartiment Internari

Condiţii generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

 • registrator medical

                      – diplomă de bacalaureat;

                       – certificat competenţe digitale sau atestat ECDL; 

                      – 6 luni  vechime în muncă.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte :

 1. formular de înscriere la concurs, conform Anexa nr.1;
 2. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, conform Anexa nr.2
 3. act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate – copie;
 4. certificat de căsătorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz – copie;
 5. certificat de naştere – copie;
 6. documente care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului – copie;
 7. carnetul de muncă, adeverinţele eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocupare – copie;
 8. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de unitate.) – original;
 9. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului. (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii) – original;
 10. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă ca nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane – original;
 11. curriculum vitae, model comun european;
 12. livret militar, acolo unde este cazul – copie;
 13. chitanţa plată taxă concurs – original;
 14. actele vor fi îndosariate într-un dosar cu şina în ordinea enumerată în anunţ.

Taxa de înscriere:

 – asistenţi medicali  50 lei

          Bibliografia se află afişată la sediul unităţii (lângă Serviciul Resurse Umane), iar pe site-ul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa (www.spitalulconstanta.ro) se găsesc atât bibliografia, cât şi fişele de post.

 Concursul se va desfăşura la sediul unitații, astfel :

 • până la data de 12.04.2024 – ora 1200 depunere dosare concurs
 • 15.04.2024 ora 1000  –  selecție dosare
 • 16.04.2024 ora 1000 – afișare rezultate  selecție dosare
 • până la data de 17.04.2024 ora 1000 – depunere  contestații la rezultatele selecției dosarelor
 • 18.04.2024 – ora 1400 soluționare contestații selecție dosare
 • 19.04.2024 ora 1000 – comunicare rezultate contestații  selecție dosare
 • 22.04.2024 – ora 1000 proba scrisă
 • 23.04.2024 – ora 1000 – afişare rezultate proba scrisă
 • până la data 24.04.2024 – ora 1000 – depunere contestaţii proba scrisă
 • 25.04.2024 – ora 1000  soluționare contestații proba scrisă
 • 25.04.2024 – ora 1400 – afișare rezultate  contestații proba scrisă
 • 26.04.2024 – ora 1000  interviu
 • 29.04.2024 – ora 1000  – afișare rezultate proba interviu
 • până la data  30.04.2024 ora 1000  – depunere contestații proba interviu
 • 30.04.2024 – ora 1200 – soluționare contestații proba interviu
 • 30.04.2024 – ora 1300– afișare rezultate contestații proba interviu

               07.05.2024 – ora 1000– afișare rezultate finale

          Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante a personalului contractual din sistemul sanitar se află afişat pe pagina de internet, respectiv: www.spitalulconstanţa.ro.

          Cererea tip de participare la concurs „Formular de înscriere la concurs” – Anexa nr.1, Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 – Anexa nr.2 si Documentele necesare înscrierii la concurs – Anexa nr.3 se ridică de la Biroul Personal.

          Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,, Sfantul Apostol Andrei”  Constanta, B-dul Tomis, Nr. 145, Constanta – Birou Personal

          Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta în  2 probe :

 • proba scrisă
 • proba interviu

          Dosarele depuse şi respinse, precum şi dosarele candidaţilor respinşi la probele de concurs se vor ridica de la Registratura unităţii, în termen de 30 zile de la data afişării rezultatelor finale

Calendar (DOC)
Bibliografie (DOC)
Fișa post (DOC)

Sari la conținut