Componenta dosarului de inscriere la concurs

Prima pagină » Angajari » Componenta dosarului de inscriere la concurs

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele acte (valabile pentru toate posturile publicate):

  • a) copia actului de identitate;
  • b) formular de înscriere (se găseşte la Biroul personal);
  • c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate;
 • e) cazierul judiciar;
 • f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • g) copia fişei de evaluare a performanţelor individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 • h) copie certificat de căsătorie (după caz);
 • i) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs.
 • j) copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi (doar pentru asistente medicale);
 • k) copia asigurării de malpraxis ( doar pentru asistenţii medicali);
 • l) chitanţă achitare taxă concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale!

2 comentarii la „Componenta dosarului de inscriere la concurs”

Lasă un comentariu