Fisa postului de asistent medical generalist

Prima pagină » Angajari » Fisa postului de asistent medical generalist

 

I.     IDENTIFICAREA POSTULUI

 

        1.  Nume şi prenume salariat:

2.  Denumirea postului : asistent medicină generală

3.  Poziţia în COR – cod  222101

4.  Marca:

5.  Locul de muncă :

6.  Nivelul postului : de execuţie

 

 

II.    SFERA RELAŢIONALĂ

 

1.  Ierarhice : – subordonare: medicul şef, asistent medical şef secţie

– coordonare : infirmiere, îngrijitoare, brancardieri din sectorul de activitate

2.  Funcţionale : – cu personalul din compartimentele şi secţiile din cadrul unităţii, servicii                            funcţionale, OAMGMAMR, Sindicat

3.  De colaborare : cu personalul din secţie

4.  De reprezentare :  –

 

 

 

III.   DESCRIEREA POSTULUI

 

1. Studii: medii, postliceale sau superioare de scurtă sau lungă durată în specialitate.

2. Membru al OAMGMAMR; cursuri de perfecţionare periodică în specialitate precum şi alte forme de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de pregătire profesională precum şi a cumulării numărului de credite stabilite de OAMGMAMR.

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului:

3.1. Complexitatea postului în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat:

– organizarea de activităţi de îngrijire a bolnavului în funcţie de nevoi

– organizarea aprovizionării cu materiale

– organizarea timpului de lucru

3.2. Efort intelectual :

– corespunde activităţilor de execuţie; atenţie şi concentrare distributivă

3.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite:

– abilităţi de comunicare, muncă în echipă, promptitudine, rezistenţă la stres, efort fizic prelungit, conştiinciozitate, disciplină

3.4. Tehnologii speciale :

– utilizarea aparaturii din secţie, cunoaşterea tehnicilor impuse de specificul secţiei

– utilizarea calculatorului

 

4. Responsabilitatea implicată de post:

4.1. Responsabilitate în ceea ce priveşte activitatea de îngrijire a bolnavului.

4.2. Responsabilitate privind planificarea, organizarea, evaluarea şi furnizarea serviciilor medicale precum şi a tuturor actelor şi tehnicilor practicate.

4.3. Confidenţialitatea actului medical.

 

 

ATRIBUTII

 

Atribuţiile decurg din competentele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege.

În exercitarea profesiei, asistentul medical generalist are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat, cu respectarea legislaţiei in vigoare.

 

A. ATRIBUŢII SPECIFICE :

 • Preia pacientul nou internat, verifică identitatea (banda – semn de identificare pacient), toaleta personală, ţinuta de spital si îl repartizează în salon, după informarea prealabila asupra structurii secţiei (orientare spaţiu), drepturilor si obligaţiilor ce-i revin ca pacient.
 • In urgente: anunţă medicul, inspectează pacientul, determina, stabileşte şi aplica masuri necesare imediate in limita competentei in funcţie de diagnostic si stare generala, monitorizează funcţiile vitale.
 • Prezintă medicului pacientul pentru examinare si da informaţii asupra: stării si simptomelor manifestate de acesta, rezultatul monitorizării si al investigaţiilor, tratamentul si îngrijirile acordate conform indicaţiilor din foaia de observaţie. Semnalează medicului orice modificări depistate (de ex.: auz, vedere, imperforaţii anale, etc.).
 • Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, monitorizează funcţiile vitale, stabileşte priorităţile, elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele obţinute  si le înregistrează in dosarul de îngrijire.
 • Pregăteşte pacientul prin tehnici specifice pentru investigaţii speciale si intervenţii chirurgicale.  Atunci când e necesar organizează transportul si supraveghează starea acestuia pe timpul transportului. Asigură monitorizarea specifică conform prescripţiei medicale. Asigură pregătirea preoperatorie si îngrijirile postoperatorii conform planului de îngrijire şi indicaţiilor medicale.
 • Administrează medicaţia, efectuează: tratamente, pansamente, imunizări, teste de sensibilitate, recoltează produse biologice pentru examenele de laborator  conform prescripţiei medicale.
 • In cazul administrării produselor sanguine, trebuie sa cunoască conform legislaţiei in vigoare privind transfuzia sanguina următoarele: indicaţia de transfuzie făcută de medicul prescriptor, sa recolteze eşantioanele pretransfuzionale, sa completeze si semneze formularul de „cerere de transfuzie”, sa asiste la efectuarea testului direct înainte de montare a transfuziei, sa supravegheze pacientul pe toata durata administrării si post transfuzional câteva ore, sa prezinte foaia de observaţie pentru a se nota toate informaţiile privind datele de identificare a unităţilor sanguine care vor fi transfuzionate; în caz de reacţii transfuzionale se aplica procedura standard de urgenta si se anunţă medicul prescriptor sau de garda, se returnează recipientele utilizate sau neutilizate compartimentului de transfuzii al unităţii.
 • Pregăteşte materialele si instrumentarul în vederea sterilizării.
 • Pregăteşte echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor.
 • Efectuează toaleta pacientului si supraveghează schimbarea de către infirmiera a lenjeriei de corp si de pat, a creerii condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice si  schimbării poziţiei pentru persoanele imobilizate.
 • Supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie  şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi.  Acorda sfaturi de igiena si  nutriţie.
 • Participă la asigurarea unui climat optim si de siguranţă în salon.
 • Participă la acordarea îngrijirilor paleative si instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora.
 •  Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor.
 •  Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine.
 •  Efectuează verbal si în scris preluarea/predarea fiecărui pacient si a activităţii desfăşurate in timpul serviciului, în cadrul raportului de tură.
 • Pregăteşte pacienta/pacientul pentru externare.
 • În caz de deces, inventariază obiectele personale, identifica cadavrul si organizează  transportul acestuia la morga, anunţă familia , consemnând totul in foaia de observaţie conform protocolului stabilit de unitatea sanitara.
 • Respectă normele de securitate privind folosirea si descărcarea medicamentelor, stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special.
 • Utilizează si păstrează, în bune condiţii, echipamentele si instrumentarul din dotare, se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent.
 •  Răspunde de bunurile aflate in gestiune. Se preocupa de aprovizionarea cu materiale si medicamente necesare intervenţiilor medicale. Răspunde de folosirea raţională a materialelor sanitare, de efectuarea tuturor manevrelor de îngrijire conform prescripţiei medicale, de respectarea tehnicilor medicale si de asepsie.
 • Răspunde de raportările statistice privind situaţia pacienţilor internaţi si a îngrijirilor medicale acordate conform dispoziţiilor si deciziilor interne.
 • Supraveghează si colectează materialele, instrumentarul de unică folosinţă utilizat si asigură  depozitarea, transportul, in condiţii de siguranţă conform codului de procedura, în vederea distrugerii, conform Ordinului M.S nr.219/2002 privind colectarea depozitarea si transportul deşeurilor biologice.
 • Respectă prevederile Ordinului M.S 261/2007 cu privire la dezinfecţia prin mijloace chimice.
 •  Programează, supraveghează curăţarea mecanica si dezinfecţia ciclica a : saloanelor, sălilor de tratament, sălilor de pansament, sălilor de operaţii si a tuturor anexelor din sectorul de activitate.
 • Respectă reglementările privind prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare conform ordinelor in vigoare si in acest sens trebuie sa:
 1. implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
 2. se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
 3. menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
 4. monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
 5. informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
 6. iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
 7. limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, de la alţi pacienţi sau de la echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
 8. menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;
 9. identifică infecţiile nosocomiale;
 10. investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
 11. participă la pregătirea personalului;
 12. participă la investigarea epidemiilor;
 13. asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
 • Respectă circuitele stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, instrumentarul, lenjeria, alimente, reziduurile şi supraveghează modul în care personalul din  subordine le respectă.
 • Stabileşte priorităţile privind îngrijirea si întocmeşte planul de îngrijire pentru pacienţii spitalizaţi.
 • Determina nevoi de îngrijiri generale de sănătate si furnizează  îngrijiri generale de sănătate, de natura preventiva, curativa si de recuperare, conform normelor elaborate de M.S..
 • Protejarea si ameliorarea sănătăţii, elaborarea de programe si desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate si facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii in grupuri considerate cu risc.
 • Răspunde de pregătirea practică a elevilor din şcolile postliceale, în timpul stagiilor de practică. Asistenţii medicali licenţiaţi pot desfăşura opţional activităţi de cercetare.
  • Asistenţii medicali licenţiaţi se ocupă de pregătirea studenţilor de la Facultatea

de Asistenţi Medicină Generală şi formarea asistenţilor debutanţi.

 • Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicala continuă .
 • Respectă secretul profesional si codul de etică si deontologie profesionala şi cunoaşte Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moaşa.
 • Prezintă certificatul de membru şi asigurarea de malpraxis in termen la Biroul personal, anual.
 • Anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor asistentei şefe, medicului de gardă, sau medicului şef. În cazul părăsirii secţiei de către pacient  aplica codul de procedura stabilit de unitate.
 • Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora.
 • Respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea 46/2003.
 • Introduce în sistemul HYPOCRATE datele medicale ale pacientului.
 • Tehnoredactează conform indicaţiilor şi prescripţiilor medicale (tratamentul, perfuziile, analize, etc.) în lipsa registratorului medical/operator calcul.
 • Cunoaşte şi respectă normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale adulte şi pentru copii aflaţi în dificultate.
 • Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa asistentei şefe orice neregulă, defecţiune, anomalie sau altă situaţie de natură de a constitui un pericol şi orice încălcare a normelor de securitate si sănătate in  munca şi de prevenire a incendiilor, constatate in timpul activităţii.
 • Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal, precum şi ecusonul.
 • Părăsirea locului de munca se poate face numai cu avizul medicului de garda, asistentei şefe, sau medic sef secţie, interdicţie valabila si la terminarea programului de lucru atunci când întârzie sau nu se prezintă schimbul.

 

*        ALTE ATRIBUŢII SPECIFICE PENTRU :

 

 1. 1.    Blocuri operatorii :

–          Preia pacientul nou internat sau transferat din secţie in blocul operator, verifică identitatea (banda – semn de identificare pacient),toaleta personală, si-l pregăteşte pentru intervenţia chirurgicala, după informarea prealabila asupra actului operator, a  drepturilor si obligaţiilor cei revin ca pacient.

–          In urgente: anunţă medicul, inspectează pacientul, determina, stabileşte si aplica masuri necesare imediate in limita competentei in funcţie de diagnostic si stare generala, monitorizează şi menţine funcţiile vitale.

–          Face pregătirea preoperatorie a pacientului si identifică problemele de îngrijire postoperatorii imediate, monitorizează funcţiile vitale, stabileşte priorităţile, elaborează si implementează planul de îngrijire, evaluează rezultatele obţinute  si le înregistrează in dosarul de îngrijire.

–          Organizează transportul postoperator la salon si supraveghează starea acestuia pe timpul transportului.

–          Pregăteşte echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor.

–          Verifica aparatura si cunoaşte toate instrucţiunile de funcţionare a acesteia. Sesizează orice defecţiune apărută si ia masuri urgente in vederea remedierii.

–          Supraveghează curăţarea mecanica a sălilor de operaţii si a tuturor anexelor din blocul operator. Sterilizează suprafeţele si aeroflora sălilor de intervenţie si a anexelor, ciclic si tine evidenta acestora. Cere probe de verificare a sterilizării  serviciului SPCIN.

–           Ajuta echipa operatorie in pregătirea preoperatorie si intraoperatorie. Urmăreşte desfăşurarea actului operator, si asigura  materialele necesare intervenţiei.

–          Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul auxiliar in cadrul blocului operator.

–          În caz de refuz al actului operator (consimţământul informat) de către pacient se anunţă medicul operator

 

Atribuţiile specifice asistentului medical din blocul operator al secţiilor de obstetrica ginecologie sunt:   

–          Urmăreşte, monitorizează şi acordă îngrijiri conform prescripţiei medicale lehuzelor, gravidelor sau ginecopatelor aflate în supravegherea sa.

–          Urmăreşte, monitorizează si informează medicul asupra  evoluţiei travaliului si a starii intrauterine a fătului.

–          Anunţă serviciul de nou-născuţi in vederea preluării si acordării îngrijirilor imediate nou născutului.

–          In cazuri de urgenta acordă primele îngrijiri nou născutului şi răspunde de identificarea lui.

–          Asigura îngrijirile, monitorizarea si administrarea medicaţiei post operator, conform indicaţiilor medicului operator si anestezist.

–          Asigură pregătirea completa a mamei pentru intervenţia cezariana, desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate, alăptare, iniţiază şi desfăşoară  programe de pregătire a viitorilor părinţi.

 

 1. 2.    Secţii de Obstetrica Ginecologie şi Săli de naştere :

–          Urmăreşte, monitorizează şi acordă îngrijiri conform prescripţiei medicale lehuzelor, gravidelor sau ginecopatelor aflate în supravegherea sa.

–          Urmăreşte, monitorizează şi informează medicul asupra evoluţiei travaliului şi a stării intrauterine a fătului.

–          Identifică la mama şi la copil, semne care anunţă anomalii şi care necesită intervenţia medicului, pe care îl asistă în această situaţie.

–          Asistă naşterile normale în prezentaţie craniană şi numai de urgenţă în prezentaţie pelviană efectuând la nevoie epiziotomie / epiziorafie.

–          Adoptă măsuri de urgenţă în absenţa medicului, pentru extracţie manuală de placentă şi control uterin manual, monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale până la sosirea medicului.

–          Acordă primele îngrijiri nou-născutului şi răspunde de identificarea lui, iar în urgenţă reanimarea imediată a acestuia, conform protocolului.

–          Asigură pregătirea completă a mamei pentru naştere, desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate, alăptare naturală, iniţiază şi desfăşoară programe de pregătire a viitorilor părinţi.

 

 1. 3.    Secţii de Nou – Născuţi :

–          Acordă primele îngrijiri nou-născutului şi răspunde de identificarea lui, iar în urgenţă reanimarea imediată a acestuia, sub supravegherea medicului neonatolog, prin dezobstruarea cailor respiratorii, respiraţie asistata pe masca, sonda sau cort de oxigen, conform protocolului.

–          Verifica starea cordonului ombilical imediat după naştere şi urmăreşte evoluţia acestuia pentru a se evita eventuale sângerări.

–          Supraveghează şi acordă îngrijire nou-născutului conform indicaţiilor medicului monitorizează funcţiile vitale, stabileşte priorităţile, elaborează si implementează planul de îngrijire, evaluează rezultatele obţinute şi le înregistrează în dosarul de îngrijire, anunţă medicul ori de cate ori starea nou-născutului o impune.

–          Monitorizează nou-născutul si acorda recomandări  mamei cu privire la îngrijirea acestuia, consiliere in alăptare, pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase in cele mai bune condiţii.

–          Asigură pregătirea completă a mamei pentru alăptarea naturală, iniţiază şi desfăşoară programe de pregătire a viitorilor părinţi.

–          Asigura alimentarea nou-născuţilor cu probleme conform indicaţiilor medicului.

–          Urmăreşte dezvoltarea psihomotorie a copilului şi efectuează manevrele de îngrijire şi tratament conform prescripţiei medicale.

–          Identifica la nou-născutului, semne si simptome care anunţă anomalii in evoluţie si care necesita intervenţia medicului.

 

 1. 4.    Săli de pansamente :

–          Pregăteşte sala de pansamente (verifică, curăţenia, asigură transportul truselor sterile, pregăteşte materialele şi trusele sterile pentru pansamente, materiale, antisepticele necesare, eprubetele);

–          Verifică aparatul de medicamente pentru urgenţă şi îl completează;

–          Răspunde de efectuarea sterilizării chimice şi fizice a sălilor de pansamente;

–          Execută presterilizarea instrumentelor şi a tuturor materialelor necesare sălii de pansamente;

–          Pregăteşte bolnavul şi materialele necesare efectuării pansamentelor;

–          Răspunde de respectarea riguroasă a regulilor de asepsie necesare bunei desfăşurări a actului medical;

–          Răspunde de inventarul sălilor de pansamente;

–          Ţine evidenţa consumului de medicamente şi a materialului chirurgical şi se preocupă de procurarea acestuia;

–          Programează dezinfecţia ciclică a sălilor;

–          Răspunde de curăţenia periodică şi generală a sălilor de pansamente;

–          Urmăreşte menţinerea instrumentarului în perfectă stare de curăţenie prin curăţare   mecanică şi termică; Sesizează orice defecţiune apărută în dotare şi ia măsuri urgente pentru remediere;

 

 1. 5.    Secţii de ATI – Compartiment de anestezie :

–          Participă sub îndrumarea medicului ATI la pregătirea bolnavului pentru anestezie;

–          Verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI;

–          Supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţii şi sub supravegherea medicului, tratamentul intraoperator;

–          Urmăreşte evoluţia postoperatorie, până la transportarea bolnavului la pat în postoperator, unde imediat este preluat de asistenta de secţie;

–          Consemnează zilnic în foaia de observaţie clinică, în limita competenţelor, evoluţia, medicaţia administrată, manevrele, diagnostice terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum şi materialele consumabile folosite;

–          Participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale.

 

 1. 6.      Secţii de Pediatrie si Chirurgie Pediatrică :

–          Efectuează şi asigură igiena personală a copiilor.

–          Urmăreşte dezvoltarea psiho-motorie a copiilor şi consemnează zilnic greutatea, aspectul scaunelor şi alte date clinice în evoluţie.

–          Administrează sau supraveghează alimentarea copiilor.

–          Supraveghează copii pentru evitarea incidentelor şi accidentelor.

–          Se preocupă de regimul de viaţă al mamelor însoţitoare, urmărind comportarea lor în timpul spitalizării şi le face educaţie pentru sănătate.

 

 1. 7.    Secţii de psihiatrie :

–          Se preocupă în absenţa medicului de culegerea informaţiilor de la aparţinători în vederea completării anamnezei obiective a bolnavului.

–          Asigură preluarea şi păstrarea actelor de identitate, a documentelor (dacă este cazul – bolnavul neînsoţit de rude sau aparţinători la internare) şi bunurilor bolnavilor internaţi, precum şi eliberarea lor la indicaţia medicului pe bază de proces verbal de predare, semnat.

–          Răspunde de supravegherea şi securitatea bolnavilor.

–          Participă la activitatea de psihoterapie şi ergoterapie organizată în secţie.

–          Respectă confidenţialitatea informaţiilor privind bolnavul psihic (diagnostic, medicaţie, utilizată precum şi intervenţiile pe perioada de spitalizare).

 

 

 1. 8.      Compartiment Endoscopie :

–          Preia pacientul care urmează a fi examinat şi informează pacientul cu privire la necesitatea, beneficiul şi riscul gestului invaziv la care urmează a fi supus.

–          Obţine acordul scris al pacientului înainte de manopera invazivă.

–          Observă starea clinică a pacientului, notează parametrii în fişa asistentei si informează medicul în legătură cu aceasta.

–          Asigură condiţiile necesare examinării.

–          Administrează premedicaţia pe cale intramusculară sau intravenoasă.

–          Monitorizează funcţiile vitale (respiraţie, puls, TA) pe parcursul examinării şi le înregistrează în dosarul de îngrijire.

–          Ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţie şi tratament.

–          Participă la examinarea endoscopică prelevând biopsii de ţesut, tumori cu ajutorul pensei de biopsie.

–          Conservă materialul prelevat în soluţie de formol şi se asigură de transportul acestuia la Serviciul de Anatomie Patologică.

–          Monitorizează bolnavul postintervenţional şi administrează medicaţie şi oxigenoterapie la nevoie.

–           Acordă primul ajutor în caz de nevoie şi informează medicul în caz de accidente.

–          Organizează transportul bolnavului în secţie şi la nevoie în supraveghează pe timpul transportului.

–          Curăţă, decontaminează şi sterilizează aparatura endoscopică şi răspunde de corectitudinea sterilizării.

–          Supraveghează dezinsecţia suprafeţelor din laboratorul de endoscopie.

–          Respectă condiţiile de păstrare a materialelor sterile şi de utilizarea lor corectă.

–          Răspunde de utilizarea corectă a aparaturii şi de păstrarea acesteia în bune condiţii.

–          Asigură echipamentul corespunzător echipei medicale în vederea actului chirurgical.

–          Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducerea stresului şi de depăşire a momentelor/situaţilor de criză.

 

B. RESPONSABILITĂŢI  COMUNE.

        

 • Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare.
 • Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unităţii sanitare.
 • Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei.
 • Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.
 • Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a mediului înconjurător.
 • Cunoaşte şi respectă R.O.F. şi  R.I. al spitalului.
 • Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său.
 • Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi poartă ecusonul la vedere.
 • Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu.
 • Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activităţii.
 • Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a celorlalţi angajaţi, aduce la cunoştinţă şefului ierarhic orice defecţiune şi întrerupe activitatea până la remedierea acesteia.
 • Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii unităţii.
 • Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calităţii şi a procedurilor şi instrucţiunilor aplicabile.

Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.

Lasă un comentariu

Sari la conținut