Fisa postului pentru ingrijitoare

Prima pagină » Angajari » Fisa postului pentru ingrijitoare
I. IDENTIFICAREA POSTULUI

1. Nume şi prenume salariat:

2. Denumirea postului : Îngrijitoare

   3. Poziţia în COR – cod : 532104

4. Marca :

5. Locul de muncă :

6. Nivelul postului : de execuţie

 

II. SFERA RELAŢIONALĂ :

1. Ierarhice: – subordonare : medicul sef, medic de salon, asistent medical şef secţie

2. Funcţionale: – cu compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii

3. De colaborare: – cu personalul din secţie

4. De reprezentare: –

 

III. DESCRIEREA POSTULUI :

1. Studii: Şcoală generală

2. Dificultatea operaţiunilor specifice postului :

2.1.Complexitatea postului în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat sub coordonare :

– organizarea de activităţi privind efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei, salubrităţii

– organizarea aprovizionării cu materiale de curăţenie

– organizarea timpului de lucru

2.2. Efort intelectual :

– corespunzător activităţilor de execuţie

2.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite :

– abilităţi de comunicare, muncă în echipă, promptitudine, manualitate privind efectuarea    operaţiunilor de curăţenie, efort fizic prelungit

2.4. Tehnologii speciale :

– efectuarea tehnicilor specifice privind curăţenia şi dezinfecţia

3. Responsabilitatea implicată de post :

3.1. Responsabilitate în ceea ce priveşte activitatea de curăţenie şi dezinfecţie

3.2. Păstrarea confidenţialităţii

 1. A.    ATRIBUŢII SPECIFICE :

 

 1. 1.     Efectuează zilnic curăţenia spaţiului repartizat şi răspunde de starea  permanentă de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, ferestrelor;
 2. 2.     Curăţă şi dezinfectează zilnic şi ori de câte ori este nevoie băile şi WC-urile cu materiale si ustensile folosite numai în aceste locuri;
 3. 3.     Efectuează aerisirea periodică a saloanelor şi anunţă defecţiunile constatate la sistemul de încălzire, instalaţii sanitare sau electrice, asistentului de sector şi asistentului şef;
 4. 4.     Efectuează curăţarea şi dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, ploştilor, urinarelor, scuipătorilor, tăviţelor renale şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare igienico-sanitare;
 5. 5.     Răspunde de folosirea corectă a containerelor şi de transportul gunoiului menajer la rampa de gunoi a spitalului, respectând codul de procedură;
 6. 6.     Curăţă şi dezinfectează recipientele şi vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;
 7. 7.     Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie, precum şi folosirea lor în mod raţional, evitând risipa;
 8. 8.     Va asigura transportul probelor biologice recoltate pacienţilor din secţie către Laboratorul de Analize Medicale, la solicitarea şi conform indicaţiilor asistentului medical;
 9. 9.     Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe care le prezintă;

10. Transportă cadavrele în încăperea destinată acestora şi ajută la dezbrăcarea, etichetarea cadavrelor pentru a fi trimise la morgă în condiţiile cerute, sub coordonarea asistentului medical;

11. Ajută la transportul cadavrelor şi foloseşte obligatoriu echipament special de protecţie (halat, mănuşi de protecţie) destinate transportului şi va respecta codul de procedură stabilit de unitate;

12. Nu este abilitată să dea relaţii despre starea de sănătate a pacienţilor;

13. Pregăteşte recipiente de colectare a materialelor sanitare, a instrumentarului de unică folosinţă  utilizat şi asigură depozitarea şi transportul  lor conform Codului de procedură;

14. Curăţă şi dezinfectează echipamente refolosibile (tărgi, cărucioare, şorţuri de cauciuc) respectând normele tehnice igienico-sanitare);

15. Cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;

16. Respectă circuitele în timpul transportului diferitelor materiale şi a persoanelor;

17. Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico-sanitar;

18. Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii pacientului;

19. Desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

20. Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea Infecţiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare;

21. Părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă, asistenta şefă sau medicul şef, în cazuri deosebite;

22. Respectă programul de lucru şi graficul de tură întocmit şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare;

23. Poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;

24. Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef, privind normele de igienă, securitatea muncii şi PSI;

25. Respectă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.219/2002 şi a condiţiilor Igienico-sanitare conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei;

26. Respectă atribuţiile în prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale conform Ordinului Ministerului Sănătăţii  nr.916/2006;

27. Colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;

28. Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de asistenta şefă sau asistenta de salon cu privire la întreţinerea curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi dezinsecţiei saloanelor, holurilor şi anexelor şi a transportului de materialelor.

 

 

 

 

 

 

 1. PENTRU SECŢII DE PSIHIATRIE :

 

 1. Se ocupă de transportul bolnavilor;
 2. Asigură supravegherea şi securitatea bolnavilor din secţie;
 3. Însoţeşte bolnavii la activitatea de psihoterapie şi ergoterapie organizată de secţie;
 4. Ajută asistenta (sora) medicală la efectuarea tratamentelor obligatorii;

 

 

 1. RESPONSABILITĂŢI  COMUNE :

       

 • Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare.
 • Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unităţii sanitare.
 • Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei.
 • Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.
 • Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a mediului înconjurător.
 • Cunoaşte şi respectă R.O.F. şi  R.I. al spitalului.
 • Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său.
 • Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi poartă ecusonul la vedere.
 • Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu.
 • Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activităţii.
 • Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a celorlalţi angajaţi, aduce la cunoştinţă şefului ierarhic orice defecţiune şi întrerupe activitatea până la remedierea acesteia.
 • Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii unităţii.
 • Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calităţii şi a procedurilor şi instrucţiunilor aplicabile.
 • Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.

Lasă un comentariu

Sari la conținut