x
Linie telefonică aparținători pacienți COVID-19
Spitalul Clinic Județean de Urgență CONSTANȚA:
0736 603 824
(interval preluare apeluri 10.00-13.00)
Secția exterioară AGIGEA:
0241.48.46.38

Legea 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Print Email This Post 242 vizualizari
4 Decembrie 2016, Categorie: Legislatie

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 14 iulie 2016

M.OF. 663 din 23 octombrie 2001                                                

Vezi: HG 123/2002, OAP 24/2010, OAP 148/2012, OAP 261/2016 si OAP 157/2016  

 

                                                                               
LEGE

privind liberul acces la informatiile de interes public  

                                                                               
  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.                                   
                                                                               
                                   CAPITOLUL I                                 
                               Dispozitii generale                             
                                                                               
  Art. 1. – Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de    
interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre     
principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile        
publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele interna-    
tionale ratificate de Parlamentul Romaniei.                                     
  Art. 2. – In sensul prezentei legi:                                          
  a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate sau   
institutie publica, precum si orice regie autonoma care utilizeaza resurse     
financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei,  
potrivit Constitutiei;

  “a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate ori

institutie publica ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice,

 orice regie autonoma, companie nationala, precum si orice societate comerciala

aflata sub autoritatea unei autoritati publice centrale ori locale si la care

statul roman sau, dupa caz, o unitate administrativ-teritoriala este actionar

unic ori majoritar;”.

  Modificat de L 371/2006   

  “a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice

autoritate ori institutie publica ce utilizeaza sau administreaza

resurse financiare publice, orice regie autonoma, societate

reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata,

 cu modificarile si completarile ulterioare, aflata sub autoritatea

 sau, dupa caz, in coordonarea ori in subordinea unei autoritati

 publice centrale sau locale si la care statul roman sau, dupa caz,

 o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori

majoritar, precum si orice operator sau operator regional, astfel

 cum acestia sunt definiti in Legea serviciilor comunitare de

utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si

 completarile ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor

prezentei legi partidele politice, federatiile sportive si

organizatiile neguvernamentale de utilitate publica, care

beneficiaza de finantare din bani publici;” 

  La articolul 2 litera a) modificata de art.unic din Legea 144/2016                                                     
  b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care       
priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau 
institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de        
exprimare a informatiei;                                                       
  c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice          
informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

 Vezi: Decizia 37/2015         
                                                                               
                                    CAPITOLUL II                               
  Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public        
                                                                               
                                     SECTIUNEA 1                               
    Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public        
                                                                               
  Art. 3. – Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a         
accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere,  
prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei      
desemnate in acest scop.                                                       
  Art. 4. – (1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile  
de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a       
organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a   
desemna persoane cu atributii in acest domeniu.                                 
  (2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii     
publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul  
de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective. 
  Art. 5. – (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa     
comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:                  
  a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea           
autoritatii sau institutiei publice;                                           
  b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de       
functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;     
  c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a          
institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea             
informatiilor publice;                                                         
  d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice,          
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si    
adresa paginii de Internet;                                                    
  e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;                         
  f) programele si strategiile proprii;                                        
  g) lista cuprinzand documentele de interes public;                           
  h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate,      
potrivit legii;                                                                
  i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei       
publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta          
dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.               
  (2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa       
actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile          
prevazute la alin. (1).                                                        
  (3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un     
raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in         
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.                                 
  (4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:       
  a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin         
publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in   
masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;          
  b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in      
spatii special destinate acestui scop.

  “(5) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa puna la dispozitia

 persoanelor interesate contractele de privatizare incheiate dupa intrarea in

 vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de

 mai sus nu se aplica in cazul contractelor de privatizare care se incadreaza

in sfera de aplicare a dispozitiilor art. 12 alin. (1).”

  Completat de Legea 188/2007                                        
  Art. 6. – (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la      
autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi,            
informatiile de interes public.                                                
  (2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure            
persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in 
scris sau verbal.                                                              
  (3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde          
urmatoarele elemente:                                                          
  a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;          
  b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau            
institutiei publice identificarea informatiei de interes public;               
  c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care   
se solicita primirea raspunsului.                                               
  Art. 7. – (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda  
in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile   
sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in      
functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si      
de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea  
si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi         
comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii       
acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.                      
  (2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica 
in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.                                 
  (3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, 
daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.      
  Art. 8. – (1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul  
compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia sa precizeze     
conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes       
public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.                           
  (2) In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc,     
persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public,     
urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele prevazute la art. 7.        
  (3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul   
unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, 
care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod            
obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe           
saptamana, dupa programul de functionare.                                      
  (4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in      
acest program si se desfasoara separat.                                        
  (5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de  
informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de  
ore.                                                                            
  Art. 9. – (1) In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea  
de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica,     
costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile       
legii.                                                                         
  (2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi      
privind documentele aflate in posesia autoritatii sau a institutiei publice,   
aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis in  
termenele prevazute la art. 7 si 8.                                            
  Art. 10. – Nu este supusa prevederilor art. 7-9 activitatea autoritatilor si 
institutiilor publice de raspunsuri la petitii si de audiente, desfasurata     
potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta priveste alte       
aprobari, autorizari, prestari de servicii si orice alte solicitari in afara    
informatiilor de interes public.                                               
  Art. 11. – (1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos       
propriu sau in interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al       
autoritatii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, in       
conditiile legii.                                                              
  (2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia      
publica se realizeaza in conditiile art. 9.

  “Art. 111. – Orice autoritate contractanta, astfel cum este definita prin

lege, are obligatia sa puna la dispozitia persoanei fizice sau juridice

interesate, in conditiile prevazute la art. 7, contractele de achizitii publice.”

  Completat de art.unic pct.1 din L 380/2006                                    
  Art. 12. – (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la 
art. 1, urmatoarele informatii:

  (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1 si,

respectiv, la art. 111, urmatoarele informatii:”

  Modificat de art.unic pct.2 din L 380/2006

   a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii       
publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit    
legii;                                                                         
  b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care      
privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din      
categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;                           
  c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca          
publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit 
legii;

  “c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca

publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori

 industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;”.

     Modificat de L 371/2006         

  d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;              
  e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare 
daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori 
se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei per-           
soane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;                   
  f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora    
aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al     
oricareia dintre partile implicate in proces;                                   
  g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a       
tinerilor.                                                                     
  (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor      
apartinand categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si           
autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor 
publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.              
  Art. 13. – Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de      
catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse in categoria     
informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.          
  Art. 14. – (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului  
pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza      
capacitatea de exercitare a unei functii publice.                              
  (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre     
autoritatile publice decat in temeiul unei obligatii legale ori cu acordul     
prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit    
art. 2.                                                                         
                                                                               
                                    SECTIUNEA a 2-a                            
   Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la     
                               informatiile de interes public                  
                                                                               
  Art. 15. – (1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de   
interes public este garantat.                                                  
  (2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes        
public, desfasurata de mijloacele de informare in masa, constituie o            
concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de    
interes public.                                                                
  Art. 16. – Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la   
informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au         
obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul             
compartimentelor de informare si relatii publice.                              
  Art. 17. – (1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de  
regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a     
informatiilor de interes public.                                               
  (2) In cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa   
raspunda cu privire la orice informatii de interes public.                     
  Art. 18. – (1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare 
acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa.   
  (2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la            
inregistrarea acesteia.                                                        
  (3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage    
acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea        
normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile          
exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii. 
  (4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se  
comunica in scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine    
acreditarea pentru un alt ziarist.                                             
  Art. 19. – (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa          
informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupra conferintelor de 
presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.                 
  (2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice in nici un fel     
accesul mijloacelor de informare in masa la actiunile publice organizate de    
acestea.                                                                       
  (3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare 
si functionare sa desfasoare activitati specifice in prezenta publicului sunt  
obligate sa permita accesul presei la acele activitati, in difuzarea           
materialelor obtinute de ziaristi urmand sa se tina seama doar de              
deontologia profesionala.                                                      
  Art. 20. – Mijloacele de informare in masa nu au obligatia sa publice        
informatiile furnizate de autoritatile sau de institutiile publice.            
                                                                               
                                    CAPITOLUL III                              
                                      Sanctiuni                                 
                                                                               
  Art. 21. – (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei    
autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi 
constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.         
  (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la  
conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 
de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.                   
  (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata,  
raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea   
reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate       
initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui    
vinovat.                                                                       
  Art. 22. – (1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in          
drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la    
sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala  
domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii         
ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la    
data expirarii termenului prevazut la art. 7.                                  
  (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze    
informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau  
patrimoniale.                                                                  
  (3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.                           
  (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.                   
  (5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de      
urgenta si sunt scutite de taxa de timbru. 

  “(5) Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de

urgenta, si sunt scutite de taxa de timbru.”

   Articolul 22 alin.(5) modificat de art.42 din Legea 76/2012   

                              
                                                                               
                                   CAPITOLUL IV                                
                         Dispozitii tranzitorii si finale                      
                                                                                
  Art. 23. – (1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data    
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.                         
  (2) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in          
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa    
Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a         
acesteia.                                                                       
  Art. 24. – (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a      
prezentei legi Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si  
Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor inainta           
Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de       
interes public sa devina disponibile in mod progresiv prin intermediul unor    
baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national.            
  (2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritatilor 
si institutiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate.       
  Art. 25. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice       
prevederi contrare.                                                            
                                                                               
  Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 septembrie 2001, cu  
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.           
                                                                               
                          p. PRESEDINTELE SENATULUI,                           
                                 PAUL PACURARU                                 
                                                                               
  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18         
septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia 
Romaniei.                                                                      
                                                                               
                         PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                      
                                  VALER DORNEANU                               
                                                                               
  Bucuresti, 12 octombrie 2001.                                                 
  Nr. 544.                                                                     
                                                                                        

Fara comentarii

Skip to content